Thông tin chi tiết:
Hà Thị Luân
Hiệu trưởng Hà Thị Luân
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Giáo viên Văn
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0914097000
Email nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội